Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(“Sözleşme”)

 1. Taraflar

  1. Satıcı

Unvanı: Mameks Tekstil Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres: Anadolu Hisarı, Sine Sokak No:37, 34810 Beykoz / İstanbul

Vergi No: 611006215

Telefon: +90 216 462 0470

E-posta: [email protected]

  1. Alıcı

Ad Soyad: [.]

Adres: [.]

Telefon: [.]

E-posta: [.]

 1. Tanımlar

Alıcı: www.mesele.com.tr (“Platform”) üzerinden satılan ürünleri satın alan kişidir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nu ifade eder.

Satıcı: Sözleşme’nin 1.1. maddesinde unvanı ve ticaret sicil bilgileri verilen tüzel kişiyi ifade eder.

Platform: www.mesele.com.tr web sitesini ifade eder.

Ön Bilgilendirme Formu: Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan ödeme öncesi Alıcı’yı satıcının detaylı iletişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, cayma hakkının şartları ve Ürün’ün kullanım şekline ilişkin bilgilendirmeyi amaçlayan bilgilendirme metnini ifade eder.

Ürün: Sözleşmeye konu alışverişin içeriğini oluşturan ürün ve/veya ürün gruplarını ifade eder.

Yönetmelik: 27.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlananMesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.


 1. Sözleşme’nin Amaç ve Konusu

Sözleşme’nin amaç ve konusu, Satıcı tarafından Alıcı’ya Platform üzerinden sunulan ürün ve ürün gruplarının satışına dair tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir. Taraflar, Sözleşme ve Sözleşme’nin eki niteliğindeki Ön Bilgilendirme Formu ve faturada yer alan hüküm ve şartları bilerek ve anlayarak satış işlemini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük

Sözleşme, Alıcını’nın seçtiği ürün veya ürünlerin satın alınması akabinde ödeme adımına geçmesi, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu dikkatlice inceleyerek elektronik ortamda onaylaması ve kart bilgilerini girerek ödeme işlemlerini tamamlaması ile yürürlüğe girmektedir. Sözleşme’de düzenlenen hukuki süreler, ürünün Alıcı’ya teslim tarihi ile başlar ve bu tarihten itibaren işleyen sürelerin sonunda sona erer.

 1. Ürün’ün Özellikleri

 

Ürün Açıklaması

 

Adet

 

Peşin Fiyatı

 

Ara Toplam (KDV Dahil)

[.]

[.]

[.]

[.]


Ürün, Satıcı’nın Platform üzerinden sergilediği ürün ve ürün gruplarının tamamını ifade eder. Alıcı, satın alacağı Ürün’e ilişkin detaylı bilgileri Platform üzerinden Ürün’e ait sayfa kapsamında ve satın almadan önce inceleyip onayladığı Ön Bilgilendirme Formunda görebilmektedir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  1. Alıcı, Sözleşme tarihi itibariyle 18 yaşını doldurduğunu ve kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmadığını beyan ve taahhüt eder.

  2. Alıcı, Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyit, onay ve açık rızayı verdiğini beyan eder.

  3. Alıcı, Platforma üye olurken verdiği bilgilerin eksiksiz, tam ve doğru olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. Alıcı, Platform üzerinde oluşturduğu şifre ve kullanıcı bilgilerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, paylaşamaz. Alıcı’nın şifresinin ele geçirilmesi ve bir başkasının aynı şifre ile işlem yapması halinde, Alıcı söz konusu işlem sonucu oluşan ödemeleri eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  5. Alıcı, Platform üzerinden onayladığı Sözleşme ve sair metinlerde yer alan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sistemsel ve teknik hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Bu halde, Satıcı hatalı fiyatlama üzerinden yapılan satın almayı tek taraflı iptal etme hakkına haizdir. Satıcının, hatalı fiyatlar üzerinden yapılan satın almayı iptal etmesi halinde Alıcı tarafından ödenen ücret, Sözleşme’de düzenlenen ücret iadesi usul ve şartlarına göre iade edilecektir.

  6. Satıcı, Alıcı tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre Alıcı’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Teslimat masrafları, kargo ücretleri ve paketleme ücretleri satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe alıcıya aittir. Ürün teslimatı kargo firmaları aracılığı ile yapılmaktadır. Kargo firmasının, ürünlerin Alıcı’ya teslimi aşamasında yaşadığı aksaklıklardan satıcı sorumlu değildir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

  7. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’ dan talep etme hakkına haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. Bu halde teslimat süresi ürünün temini için gerekli süre kadar uzatılır.

  8. Taraflarca karşılıklı olarak mutabakat sağlanması, Sözleşme’de düzenlenen hükümler kapsamında bulunması veya haklı ve makul bir nedenle ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Satıcı, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edebilir.

  9. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  10. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

 2. Cayma Hakkı

  1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla, işbu madde düzenlenen hüküm ve şartlarda, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

  3. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri “İade Faturası” kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

  4. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve Satıcı tarafından hediye mahiyetinde gönderilen yan ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

  5. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’ yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

  6. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlü olup bu halde Satıcı’nın ürünü iade almama hakkı mevcuttur. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 3. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller
  Satıcı tarafından temin edilen ürün veya ürün gruplarının aşağıda yer alan hükümlere dahil olması hakkında Alıcı, cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu halde, cayma hakkı kapsamından Alıcı’dan gelecek her türlü talep Satıcı tarafından kabul edilemeyebilecektir.
  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 4. Uyuşmazlıkların Halli ve Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme hükümleri ve uygulamasına Türk Hukuku uygulanacaktır.

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınırlar dâhilinde, Ürün’ü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Değişiklikler ve Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. Alıcı’nın imza altına alma işlemi, Platform üzerinden onay seçeneğinin seçilmesi ve ödeme işlemlerinin tamamlanması ile gerçekleşmiş kabul edilir. Satıcı, gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Alıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.


10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda okunması ve Platform üzerinden onay seçeneğinin seçilmesi suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.